Zasady recenzji naukowej

Wydawca w swej działalności dopuszcza dwie ścieżki edycji tekstów naukowych:

  • realizowane na zlecenie lub przy udziale finansowym w projekcie szkoły wyższej lub innego typu placówki naukowej;
  • publikacje własne.

W publikacjach pierwszego typu zasadnicze działania w kwestii oceny merytorycznej dzieła przejmuje na siebie zlecająca jednostka naukowa (chyba że umowa stanowi inaczej o udziale stron w realizacji projektu), która jednak udostępnia jej wyniki (treść recenzji) wydawnictwu. Współudział w projekcie zleceniodawcy nie zwalnia wydawcy z odpowiedzialności prawnej i etycznej wynikającej z edycji monografii. 

Wszystkie monografie wydawane przez Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” są poddawane recenzji naukowej (o ile wcześniej nie nastąpiło przygotowanie takiej recenzji w ramach realizowanego projektu grantowego itp.), której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla wydawcy, czy praca powinna zostać opublikowana. W uzasadnionych przypadkach (drażliwy społecznie temat, objętość monografii, różnorodność podejmowanych ścieżek badawczych) możliwie jest powołanie więcej niż jednego recenzenta.

Etap kwalifikowania publikacji do wydania kończy przekazanie materiału autorskiego, opracowanego zgodnie z zasadami przyjętymi w wydawnictwie.

W przypadku monografii wieloautorskich recenzje odbywają się w formule double-blind: ani recenzent nie zna personaliów Autora, ani Autor – recenzenta. Za komunikację między nimi odpowiada wówczas redaktor prowadzący.

Wybór recenzenta, oświadczenie o braku konfliktu interesów 

Praca zgłoszona przez Autora kierowana jest do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej posiadających co najmniej stopień doktora oraz uznany dorobek w danej dziedzinie. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji.

Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: 

  • bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej z Autorem,
  • bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Sposób opracowywania recenzji 

  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
  • W recenzji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na: poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
  • Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
  • Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
  • Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Warunkowe przyjęcie utworu do wydania 

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje poprawioną wersję swojego dzieła. Ustawowy czas potrzebny na przyjęcie przez wydawnictwo publikacji do wydania zostaje przedłużony o czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie.
Wszelkie kontakty między Autorem a recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem wydawnictwa. 

Odmowa przyjęcia utworu do wydania 

Wydawnictwo ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.